Sơ đồ tổ chức công ty

Sơ đồ tổ chức công ty:

Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Việt Nam – VICCO

  1. Hội đồng quản trị
  2. Giám đốc
  3. Các phòng ban

 

so-do-cong-ty-co-phan-dau-tu-va-xay-dung-viet-nam-vicco
Sơ đồ tổ chức công ty VICCO

Sơ đồ quản lý công trường

Chi tiết về Công ty VICCO Việt Nam